Yhdistyksen säännöt

JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reumayhdistys ry ja kotipaikka Jyväskylä.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi.

Yhdistys

 • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi
 • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelin sairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja
 • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi
 • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
 • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhän sekä
 • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä.

 

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä

 • järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa
 • järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille
 • järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa
 • kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöihin
 • avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi sekä reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinolojen kehittämiseksi.

 

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

 

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

 

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen yhteisölle ja yksityisille henkilöille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§:n mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

 

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajan toimii hallitus.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tahi, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai postitettava kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

 

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus
 7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ja varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon
 11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta
 12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

 

11 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen.
 8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

 

12 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

 

13 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain. Vuonna 2009 valituista hallituksen muista jäsenistä arvotaan vuonna 2010 erovuoroiset jäsenet. Varajäseniä valitaan kaksi (2) kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenten kutsumisjärjestyksen hallitus määrää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja kirjeenvaihtajan. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätöksenteossa sovitaan mitä näiden sääntöjen 9§:n 3 momentissa on määrätty.

 

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

 

18 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.